KVALITETSPOLICY

Svensk Borstteknik AB

Genom en hög beredskap för leverans av och kundanpassade produkter och ett väl anpassat sortiment av standardprodukter skall vi vara den naturliga partnern för kunden.

Vi skall genom hög tillgänglighet, modern teknik och ett brett produktprogram snabbt och kostnadseffektivt tillgodose kundernas behov.

Vi ska hålla oss informerade om lagar och förordningar och se till att vi levererar produkter som uppfyller marknadens krav.

Genom att ständigt utmana våra arbetssätt skall vi förbättra dessa så att vi kan vara ett kostnadseffektivt val för kunden.

MILJÖPOLICY

Svensk Borstteknik AB

Svensk Borstteknik AB skall minimera påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat samt tekniskt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.

Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

Vi skall uppfylla tillämpliga lagar och andra kundkrav som vi berörs av.

Framtagna miljömål skall följas upp vid lämpliga tillfällen och resultatet skall redovisas på ledningens genomgång.

Vår personal skall få kunskap om miljöledningssystem och känna till denna miljöpolicy.